معنی بعضی از لغات انگلیسی به فارسی

در اینجا من به پیشنهاد یکی از خواننده های گرامی کلمات فارسی یا انگلیسی که معادلش رو نمیتونم پیدا کنم رو میزارم که شاید به درد دیگرون هم بخوره. 

- deadline: آخرین مهلت، موعد، اخرین فرصت (با تشکر از آقا مرتضی)

- feedback: فیدبک، بازخور، بازخورد  (با تشکر از آقا مرتضی)

- brunout or burned-out: فشارهای شدید روح و روانی, فرسودگی شغلی یا کارزدگی (با تشکر از ستاره & آقا مرتضی)

- carpool: هم پیمانی و چند سرنشینی, هم مسیری (با تشکر از آقا مرتضی)

- Human Resources/HR: منابع انسانی‌ (با تشکر از مرتضی)

- Performance Appraisal:  ” ارزشیابی سالیانه عملکرد کارکنان” (با تشکر از مرتضی)

- Input:  توضیح بیشتر: این کلمه رو در یک جمله به کار بردم، چون مرتضی‌ توضیح داد که معنیش میشه “ورودی” ولی‌ من دنبال یه معنی‌ دیگه ازش بودم که شاید اگه متنش رو ببیند پیدا کردنش آسون تر باشه. …  When you are asked to give your input about something or someone.  

Input معانی مختلفی داره که یکی از اینها به صورت زیر تعریف می شود
input – a statement that expresses a personal opinion or belief

References
http://en.wikipedia.org/wiki/Input
http://www.thefreedictionary.com/input
با این تعریف می شه : نظر، عقیده، رای 

 - Vicious circle: ??? اینو وقتی استفاده میکنن که کسی در شرایط (معمولا بدی) باشه که هر کاری که میکنه از توش نمیتونه در بیاد. میشه "دور باطل" یا "لوپ معیوب"؟

for example: You could soon manage to get out of the vicious circle so that you are no longer a slave of your own ambition .

- manipulating someone or something:  دستکاری, زرنگ و با سیاست

Example: He manipulates people who work for him and make them believe he is honestly interested in them. He is a manipulative boss

- Resume or CV: رزومه

- Voucher: ???

- Assertive: رفتار قاطع و یا جراتمندانه، قاطع،
 You have to be assertive and stand up for yourself. Be assertive and say no to people who don't treat you right

Placebo= دارونما

This is a placebo controlled study. This means they'll give 50% of the patients the study medication and the other 50% receives a placebo.

Recycle: بازیافت

تعارف = Empty gesture
Making a nice (fake) gesture for someone when you don't really mean it, hoping that the person who you are making that gesture to won't actually ask you for a favor, or follow up on that offer you made. You just say it to seem like a nice person
Applicable= قابل اجرا، اجرا شدنی، قابل اطلاق، مناسب، خوشایند 
This is not applicable for my situation. It is only applicable for people who live in this area
Quality Assurance Department= بخش تضمین کیفیت
Quality Control department= واحد کنترل کیفیت
Workaholic= معتاد به کار
Perfectionist= کمال گرا,  تمامیت خواه (?)
She is a perfectionist in her work and her personal life as well. She likes to do everything as complete and perfect as possible.
rhetorical question= سوال بدون انتظار جواب، سوال بدیهی
A question asked merely for effect with no answer expected. The answer may be obvious or immediately provided by the questioner
Multitasking= عملکرد چند تکلیفی (The ability of a person to perform more than one task at the same time.)
/ 0 نظر / 62 بازدید